මා වෙත නොආවත් නුඹ පෙර ලෙසේ
සොයන්නේ නුඹවමයි දෙනෙත් මගේ
සිහිනෙන් වත් නොපෙනෙයි නුඹ සොඳුරේ
ගෙවූ අතීතයද මතකයන් අතරින් දිය වේ..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම