දැනෙන පාලුව වැඩියි..
සිත දස අත දුවයි..
සැනසිල්ල බෝ දුරයි...
දුක නිතර තුරුළු වෙයි...
වසන්තය අවසානයි...
සතුටු මල් නොපූදියි...
කඳුල නුඹ මා ලඟම ඇයි....
සතුට නුඹ මා හැර දුවයි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...