ඇසට ගලන කඳුලු හෙමිහිට පිසින්
දැනෙන දුක ලෝකයාගෙන් සඟවන්
සිනාසී හිඳිනු මැන පෙර ලෙසින්
සැමදේ වෙන්නේ හොඳට යයි සිතමින්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම