__නැවතුන තැන.

පුළුවන්
උපරිමයෙන්
දීලා...

ගොඩාක්
බලාපොරොත්තු
වෙලා...

ඒත්....

හම්බුනේ
සොච්චමයි...

දැන්..

ඒකත්
නෑ..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම