ගමේ කොල්ලොත්
දැන්
ටව්මෙ ඇපල් මිදි
කන්න
පුරුදු වෙලා...
ගමේ
වැල වරකා
වේලෙනවා...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම