__ බූට්.

ආයෙත්
කාට හරි
තියන්න ඕනේ උනොත්
කියන්න...

ඔයා
තියලා ගිහිපු
බූට් එක
තාමත් මගේ ලඟ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...