__අඩුවක් නැති බස්.

මං එහෙනම්
බහින්නම්
සුදු..

මෙතන
ඉඳන්
වෙන බස්
එකක
යන්නම්..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...