__සැලුමා

වැඩ නැතිව
හැමදාම
වේලෙන
සැලුමා
මම
යන
දවසටම
වෙරි බිසී....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...