__සිපිරිගෙයි මම.

ඉස්සර
එක එකාගෙන්
පොකට් ගහලා...
ගුටි කකා
අමාරුවෙන්
ජීවිතේ ගැටගහගනිපු..
මට
දැන්
හරියට වෙලාවට
කෑම් ටික එහෙම
හම්බෙනවා...
බොහොම පිං
හාමුදුරුවනේ..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම