__අහිමි ආදරය.

අහිමි කර
මා දිවියටම...
අහිමි වූ
එක දවසකට.....

හඬා වැටෙයි
නුඹ
ජීවිතයම
අහිමි ලෙස...

ඉතින්..

කවර
කතාද
මම
ගැන...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම