__හීනයක්

තවමත් ආදරෙයි
ඒ හීනෙට මම

ඔයයි මමයි
විතරමයි...

කවුරුවත්ම නැති
පලාතකට ගිහින්..

කන්දක් උඩ
කඩයක් දාගෙන....

ලුනුයි බතුයි කාලා
ජීවත් උනා අපි....

ඉතින්..

ඒක නම්
හීනයක්ම තමයි....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම