පළමුවැනියා මමයැයි
සිතාගෙන..
දැමුවා 1501ක් වැනි
ලයික් එක,
ඇගේ පින්තූරෙට...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...