අවුරුද්දක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉඳපු පාසැල් ක්‍රීඩා උලෙල මෙවරත් අවාසනාවන්ත ලෙස මගහැරුණි. වසරකට වතාවක් පාසැලතුල නිදහසේ සැරිසැරීමට, පරණ මිතුරන්, ගුරුවරුන් හමුවීමට ලැබෙන එකම අවස්ථාවද මෙයයි...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.