නුඹත් එක්ක ඇවිදන් ගියපු මගතොට
තාමත් යැවෙනවා මම තනියම ඉඳහිට
නුඹත් මමත් ගොඩනැගූ මතක එකිනෙක
රිදවනවා තවමත් ඇවිත් මගෙ හිතට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...