මහා මනාප වෙන්දේසිය..
____________________

බස්නාහිර පළාතෙන් ඡන්ද 2යි මනාප 6යි...
දකුණු පළාතෙන් ඡන්ද 5යි මනාප 15යි...

වැඩිම ලන්සුව සලකා බැලේ...

____________________

වැඩිවිස්තර සඳහා ඉන්බොක්ස්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...