ඕනම දෙයක
පූර්ණ නිරුවතට වඩා
අඩ නිරුවත
මාකට් ය

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම