ඕනම දෙයක
පූර්ණ නිරුවතට වඩා
අඩ නිරුවත
මාකට් ය

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...