ඉස්සර

කොළඹට කිරි
ගමට කැකිරි

දැන්

රජ පවූලට කිරි
රටටම කැකිරි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...