යුද්ධ කාලේ
කොටියට බයේ
පෙන්ශන් ගිය උන්
අද හන්දියක් හන්දියක් ගානේ
පෝස්ටර් වල...

"රණවිරු _____ දිනවමු"

එකා මත්තේ එකා මැරිලා වැටෙද්දි
ඉස්සරහට ගිය උන්

පොලව යට
නැත්නම් ආභාධිතව ඇඳන් වල..

උන්ට කවුද වීර පදක්කම් දෙන්නේ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...