වතුර 1%කුත්
හැඟීම් 99%ත්
එකතු වෙලා
හැදුන කඳුලක්
ඔන්න දැනුත් වැටුනා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...