මගේ හතවත ලිපේ තියලා
ඔයා යන්න ගියා...
හැඟීම් සිතුම් ගිණි දලු ලා
හොඳටම ඇවිලෙනවා...
දරාගන්නට බැරි තරමටම
හදවත පිච්චෙනවා...
හඳුනාගත්තොත් ඉතින්
ඔබ මා....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.