කොලේ,
මලේ,
ගෙඩියේ
බර
වැලට ගානක් නැති උනාට....
බලන් ඉන්න උන්ට තමයි
අමාරුව...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...