පුළුවනි නම් ඔයාට
එකම අවස්ථාවක් දෙන්න
ජිවිත කාලයක්ම
ඔයාගෙ හිත ලඟට වෙලා ඉන්න මට
ඔයා ලඟට වෙලා මොහොතක් ඉන්න...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...