එකම concept එක, වෙනස් විදියට

ගමේ කඩේ
_________________
ණයට ඉල්ලා
අමනාප නොවන්න...

නගරේ කඩේ
_________________
VISA/ Master card
accepted

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...