නුඹේ රුව

ගලවලා දැම්මා මම
බිත්ති පුරා තිබුන
දූවිල්ලෙන් වැසුන
පින්තූර ඔක්කොම...

කැත පින්තූර මොකටද
සුදු පාට බිත්තියට
බලන බලන තැන
නුඹේ රුවම පෙනෙනකොට

දෑස් පියා සිටියත්
දෑස් ඇර බැලුවත්
පෙනුනේ නුඹේ රුවමයි තව තවත්
පින්තූර එල්ලන්නේ නෑ මම තවත්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...