අලුතෙන් හැදුන
පාලම දෙස
කඳුලු මුසු සතුටකින්
පාලු පාරුව මත ඉඳ
බලා සිටින තොටියා නුඹ....

අලුත් පාලමේ
උජාරුවෙන් ඇවිද යන
මුල අමතක
නැහැදිච්ච කොල්ලා මම...


ලෝක දෙකක
තනිවූවද
එකම ඉර හඳෙන්
එලිය ලබන අප....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...