ඔයා දන්නවද,
මගේ ආදරේට
ඩොලර් රේට් එක
පරාදයි....
රුපියලට
හැරෙන්නවත් බෑ
ඒකත් එක්ක

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.