නොමැරෙන
කෙනෙකු ලෙස
ජීවත් වෙන්න
එපා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...