අපේ ජීවිතේ
පාට කරනවා
හිමි හිමිහිට..


යා

පාට කෑලි එක දෙක
විසිකරනවා
හිමි හිමිහිට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...