නොසිතූ දවසක
නොසිතු මොහොතක
නොසිතු අයුරින්
හමුවූ ඔබ...

මටත් හොරෙන්
මගේ හදින්
සෙනෙහේ විඳිමින්
මගේම වෙලා ඔබ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...