__ආදරයක් හින්දාමට
ඔයාව දැක්ක ගමන්
අනිත් සේරම වැඩ
අමතකයි

ඔයාට
පොඩි වැඩක් සෙට් උන ගමන්
මාව
අමතකයි

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...