උදේට
කුකුළා අතින් එල්ලගෙන
ඔෆිස් එන අපි...
හවස
ගෙදර යන්නේ
වවුලෝ
ඇඟේ එල්ලගෙන

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...