හරියට වෙලාවට
වැඩ කරන්නේ
බඩේ ඉන්න පණුවෝ ටික
විතරයි....
හරියට වෙලාවට
බෙල් එක ගහනවා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...